www.belgium.be Logo of the federal government

Persmap

Persmap

Over Nido

Nido is het innovatielab voor de overheid en werd in 2017 opgericht door FOD BOSA (Beleid en Ondersteuning). We geven als lab innovatie binnen de overheid een duwtje in de rug door overheidsorganisaties en ambtenaren te ondersteunen in het zoeken en het uittesten van nieuwe oplossingen voor complexe uitdagingen. We zijn het nest voor ambtenaren en bedrijven om samen te experimenteren met als doel de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verhogen.

Initiatieven

Gov Buys Innovation

Gov Buys Innovation Gov Buys Innovation is een virtuele marktplaats waar uitdagingen van overheidsdiensten worden bekend gemaakt en waar ze bedrijven oproepen om mee te denken over een mogelijke innovatieve oplossing. Het laat ambtenaren en bedrijven toe met elkaar in interactie te gaan en te leren van elkaar in partnerschap. Dat doen we onder de vorm van marktverkenningen en experimenten van beperkte waarde. Er worden overheidsvraagstukken uit zeer uiteenlopende domeinen en oplossingen uit de bedrijfswereld voorgesteld.

Network Innovation

Network Innovation is het netwerk van ambtenaren met een hart voor innovatie. Dit netwerk heeft tot doel om samen te leren hoe we als ambtenaren innovatief aan de slag kunnen in de overheidsorganisaties en om van elkaars innovatietrajecten te leren. Het netwerk telt naast bijna 300 Belgische ambtenaren van verschillende overheden ook heel wat onderzoekers van verschillende universiteiten. Als nationaal contactpunt voor OPSI, de Observatory of Public Innovation van de OESO, kan Nido Belgische cases op internationaal niveau terugkoppelen en vice versa.

Federal Innovation Award

Op vraag van Minister Petra De Sutter en het kabinet van Ambtenarenzaken zal Nido voor de eerste keer een Federal Innovation Award organiseren.

Dit initiatief heeft als doel:

  1. Innovatie binnen federale overheidsdiensten zichtbaar te maken en te erkennen
  2. Nieuwe innovatiesamenwerkingen te stimuleren door ambtenaren met elkaar te verbinden
  3. Innovaties binnen de federale overheid aan te moedigen en te ondersteunen.

Ambtenaren kunnen door een recent innovatieproject in te dienen een Award in de wacht slepen. Daarnaast worden federale overheidsorganisaties ook opgeroepen om hun vraagstukken of uitdagingen kenbaar te maken. FOD BOSA biedt aan de meest belovende vraagstukken financiële en methodologische ondersteuning om een innovatieve oplossingen te bedenken en uit te testen. Deze Federal Innovation Award wordt tweejaarlijks georganiseerd.

Andere samenwerkingen

Declaration of Public Sector Innovation

De OESO heeft de Declaration of Public Sector Innovation opgesteld, die een reeks principes bevat om beleidsdoelstellingen beter te verwezenlijken door systematisch gebruik te maken van innovatie in de overheidssector. 43 landen hebben zich al bij de verklaring aangesloten, waaronder België. OPSI van de OESO schrijft nu een “playbook” als actiegericht instrument dat de declaratie in praktische richtlijnen vertaalt. Nido ondersteunt OPSI bij het opstellen van het playbook door feedback, deelname aan een stuurgroep die op regelmatige momenten samenkomt en door het organiseren van testsessies.

Observatory of Public Sector Innovation

Rules as Code (RaC) is een nieuw concept dat toekomstbestendige wetgeving mogelijk maakt, afgestemd op de technologische en maatschappelijke evolutie. Het stelt voor wetgeving naar software codetaal te vertalen, om het mogelijk te maken regels op een consistente manier te begrijpen en toe te passen. Met RaC wil Nido het risico op discrepanties tussen beleid en uitvoering tot een minimum beperken, betere beleidsresultaten te bereiken en mogelijkheden te creëren om de snelheid en consistentie van dienstverleningen drastisch te verbeteren. RaC kan op verschillende momenten van het wetgevingsproces geïmplementeerd worden: bij de onderzoeksfase vóór een beleidsbeslissing (virtuele experimenten of een regel het beoogde resultaat zal leveren), bij het opstellen van de wettekst (participatie bij de parlementaire werkzaamheden en opstellen van wetteksten in codetaal) en nadat een wettekst bestaat (vertaling van bestaande teksten in duidelijke templates en automatisatie van administratieve acties). OPSI van de OESO hecht veel belang eraan het concept RaC snel te verspreiden en overheden te motiveren hun wetgeving te moderniseren door pioniersprojecten met RaC. Nido neemt als nationaal contactpunt deel aan inspiratiesessies over RaC. Nido tracht ook RaC projecten bij de Belgische overheid te stimuleren en België als voortrekker van innovatieve wetgevingsprocessen op internationaal vlak in de kijker te kunnen zetten.

Logo’s

De Nido-merken omvatten het Nido-logo en de baseline “innovatielab voor de overheid” die de bron of oorsprong van de diensten van Nido identificeert. Gelieve het merk niet te wijzigen of het op een verwarrende manier te gebruiken, inclusief het suggereren van sponsoring of goedkeuring door Nido, of op een manier die Nido verwart met een ander merk (inclusief je eigen merk). Als je niet zeker bent, neem dan gerust contact met ons op via nido@bosa.fgov.be.

Mediakanalen

Via haar eigen Youtube kanaal brengt Nido regelmatig nieuwe content. Hieronder een voorbeeld van de GovBuysInnovation challenge 112:

Contactgegevens

Het Nido-kantoor is gevestigd in WTC III, Simon Bolivarlaan 30 bus 1 te 1000 Brussel op de 14de verdieping.

Het lab is een zelforganiserend team van mensen dat functioneert als een startup. Voor meer informatie in verband met de Nido-activiteiten kan je terecht bij de volgende personen:

Frédéric Baervoets

Team manager

+3227407728

Laurien Mues

Projectmanager

+3227407749

Sven De Rom

Communicatiemanager

+3227407510

Erkenningen

Op 17 maart 2022 mocht Gov Buys Innovation een trofee in ontvangst nemen voor haar nominatie tijdens de Agoria Digital Society Awards for eGov & Smart Cities.

Tijdens de European Public Sector Award (EPSA) in Maastricht op 29 november 2021, viel Gov Buys Innovation (GBI) in de prijzen met een 2de prijs in de categorie “innovatie in de overheidsadministratie”.

Getuigenissen

Wij geloven ook heel sterk in Nido hun verhaal. Heel toegankelijk personeel (van Nido), zeer constructief. Toegankelijk personeel, constructieve samenwerking, samenwerking loopt heel goed. Goede, directe communicatie.
Tom Wolfs @ Uhasselt

Hun vibe, de goede sfeer, de manier waarop zij de challenge zagen, Nido dacht mee met hun.  Ook hadden ze weinig te verliezen (budgettair, operationeel en organisatorisch). Er was ook een beperkte administratie nodig. (flexibel)
Koen V. @ 112

Ze durven kritisch zijn tov de manier waarop gewerkt wordt, kan dit efficiënter, kan dit beter?
Jolien K. @ FOD Sociale Zekerheid

Wij beschouwen Nido als grote broer, waarvan we kunnen leren, welke fouten kunnen we vermijden (op Vlaams niveau).
Christina V. @ Vlaamse Overheid

Bij de overheid denken de meeste mensen niet spontaan aan innovatie. Wel dat is dus fout. Er zijn tal van voorbeelden van innovaties die door de overheid zijn geïnitieerd of ondersteund. Er zijn tal van ambtenaren die dagelijks nadenken hoe ze hun dienstverlening kunnen innoveren en verbeteren. Gov Buys Innovation faciliteert de federale overheid hierbij door gedreven ambtenaren en innovatie Belgische bedrijven elkaar te laten vinden. Ik ben dan ook erg trots op deze erkenning voor het innovatielab NIDO en dit platform. De komende jaren investeren we verder in #GovBuysInnovation om het zijn volle potentieel te laten benutten en nog beter het innovatiepotentieel van onze duizenden ambtenaren te ontsluiten. Keep up the good work! Mijn steun hebben jullie.
Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post

Ik ben onder de indruk van de vastberaden pogingen van het NIDO om de verstikkende (en kostbare) spiraal van steeds toenemende bureaucratisering van overheidsopdrachten/uitbeste-dingen te doorbreken. Hun open, weloverwogen, collegiale aanpak geeft de voorkeur aan partnerschap boven concurrentie en is meer gericht op het maximaliseren van inhoudelijke voordelen dan op het naleven van procedures. Als jurylid van de EPSA Awards van dit jaar ben ik zeer verheugd dat we deze inspanning hebben kunnen honoreren.
Prof. Dr. Paul ‘t Hart, hoogleraar bestuurskunde @ universiteit Utrecht – jurylid EPSA awards

Gov Buys Innovation is dynamisch en verfrissend.
Sam Temara, Client Solution Executive @ Oracle